Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují vztah mezi objednatelem zboží / služeb (dále jen "kupující") na straně jedné a dodavatelem na straně druhé (dále jen "prodávající"). Prodávajícím se rozumí provozovatel internetového obchodu U Prusera.


Nákupní řád

1. Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat nebo dodat objednané zboží na adresu uvedené v závazné objednávce kupujícího.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a mohou být použity pouze v souladu s ujednáním Bezpečnost a ochrana informací a zákona č. 101/2000 Sb.

c) Prodávající má povinnost vymazat osobní údaje kupujícího z databáze v případě, že o to kupující písemně požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od závazné objednávky odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

2. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného dopravného. S kupní cenou je kupující srozuměn, a jejím zaplacením a převzetím zboží s ní souhlasí.

c) Kupující má právo zrušit závaznou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od data dodání (viz. Obchodní podmínky).

d) Kupující má právo na vymazání osobních údajů z databáze, požádá-li o to prodávajícího písemnou formou.


Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.uprusera.cz. Podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. Závazná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti objednávky je správné vyplnění veškerých povinných údajů předepsaných ve formuláři účet zákazníka (dále jen formulář).

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím ve formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením celé kupní ceny a jeho převzetím. V případě počítačových sestav přechází vlastnické právo k hardware na kupujícího zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží. Licence software zůstávají vlastnictvím prodávajícího a kupující je povinnen si tyto licence zakoupit, zejména pak licenci operačního systému Windows společnosti Microsoft.

6. Vyplněním formuláře nebo závazné objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho objednávkách.

7. Objednáním zboží a zaplacením kupní ceny vyjadřuje kupující s kupní cenou souhlas.

C. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy zveřejněnými ve Sbírce zákonů.

D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle zákona č. 40/1964 - Občanský zákoník odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak kupující rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v původním obalu ve výše uvedené lhůtě (určující je datum odeslání kupujícím). Po obdržení zboží prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu zpět kupní cenu předem dohodnutým způsobem. Vrácení peněz se nevztahuje na dopravné, ani na platby třetím osobám.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí zboží,

2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na pohybu finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

3. na dodávku zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,

5. na dodávku novin, periodik a časopisů,

6. na dodávku softwarových licencí zasílaných e-mailem (elektronickou poštou).

E. Smluvní pokuty a závazky z kupní smlouvy a objednávky

Kupující je povinnen odebrat zboží od prodávajícího. Při nepřevzetí zboží má prodávající právo na úhradu veškerých nákladů souvisejících s dopravným, poškozením věci při přepravě a případným ušlým ziskem z důvodu dlouhodbé držby zboží pro kupujícího.

F. Závěrečná ustanovení

1. Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím.

2. Odesláním objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i kupní cenu objednaného zboží včetně dopravného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 zákona č. 513/1991 Sb. - Obchodní zákoník dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.


Reklamační řád

1. Úvod

Reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího. Záruční doba zboží začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu, vždy však minimálně v délce 6 měsíců. Na zboží vyrobené po 1. lednu 2003 se vztahuje záruka 24 měsíců s výjimkou zboží spotřební povahy. U zboží spotřební povahy je možno stanovit záruku kratší než 24 měsíců, vždy však minimálně 6 měsíců.

Kupující je povinen zboží při převzetí zkontrolovat. Zjistí-li vadu zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, kontaktovat prodávajícího na adrese uvedené na faktuře, telefonicky nebo e-mailem na info@uprusera.cz. V opačném případě je dodané zboží považováno za úplné a v požadované kvalitě a kupující se vystavuje nebezpečí, že zboží nebude prodávajícím po uplynutí této lhůty převzato do reklamace. Takové zboží bude následně vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady (viz. Nebezpečí škody na zboží).

2. Místo uplatnění reklamace

Reklamaci vady zboží kupující uplatňuje u prodávajícího. Kupující má právo uplatnit reklamaci zboží u autorizovaného servisního střediska uvedeného v záručním listu. Jde-li však o zboží které je nutno dle záručního listu reklamovat přímo v autorizovaném servisním středisku přímo kupujícím, uplatní kupující právo na opravu zboží v tomto středisku. Pro uznání záruční opravy je nutné vždy doložit vadné zboží s přesným popisem vady, řádně vyplněný a potvrzený záruční list od prodávajícího a doklad o nákupu zboží. Nevyplněný záruční list je neplatný.

3. Způsob uplatnění reklamace

Reklamace zasláním zboží přímo do autorizovaného servisního střediska, je pro kupujícího nejrychlejším způsobem vyřízení.

V ostatních případech zašle kupující vadné zboží (nikoli dobírkou) spolu s kopií faktury a záručním listem na adresu prodávajícího. Jestliže kupující zašle reklamaci dobírkou nebude prodávající takovou zásilku akceptovat a reklamace bude považována za neuplatněnou. Prodávající doporučuje zboží pojistit a dobře zabalit; případné poškození či ztráta při přepravě jdou k tíži kupujícího a takové zboží nebude prodávajícím považované za přijaté do reklamace.

Pro uplatnění reklamace je třeba:

1. doložit doklad o nákupu zboží

2. záruční list reklamovaného zboží (vyplněný prodávajícím, zejména typ zboží, sériové číslo pokud jej zboží má, datum prodeje, razítko, podpis)

3. vyhovující obal (pokud možno originální)

4. přesný popis vady (pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se vada projevuje).

Záruční oprava:

Kupující má právo, aby byla vada na zboží odstraněna v záruční lhůtě bezplatně, včas a řádně. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající s kupujícím písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší.

Kupující může žádat o výměnu zboží nebo vrácení peněz i v případě že jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže zboží řádně užívat z důvodu, že se u zboží opětovně vyskytly 3 stejné nebo 4 různé uznané vady, nebo je zboží uznáno autorizovaným servisním střediskem jako neopravitelné. Kupující vždy musí s reklamovaným výrobkem předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného zboží, čitelné a kompletní opravné listy ke zboží z předchozích reklamací.

Prodávající rozhodne o způsobu řešení reklamace ihned při převzetí zboží do reklamace nebo ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady a otestování.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné. Kupující se takového vyřízení své reklamace nemůže právem domáhat.

Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné či neopravitelné zboží zbožím jiným, se stejnými nebo lepšími parametry, zejména v případě, že stejné zboží není nadále dostupné, případně se již nevyrábí.

Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru kupujícím. Ten je o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu se stanoviskem prodávajícího. V případě opakované neoprávněné reklamace bude účtován poplatek 300 Kč za každou takovou reklamaci. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu nebo přesného popisu vady.

Náklady dopravy zpět ke kupujícímu nese prodávající.

Placená oprava:

Je-li zboží reklamováno po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada na zboží způsobena kupujícím, případně byla vada způsobena vlivy které nespadají do záručních podmínek výrobce zboží, jedná se o placenou opravu. V tomto případě bude kupující obeznámen s tím, že bude jeho oprava placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku vady a dopravné. Cena samotné opravy bude kupujícímu sdělena předem telefonicky nebo e-mailem. V případě neschválení ceny opravy bude kupujícímu účtováno jen dopravné a případně poplatek za diagnostiku.

4. Vrácení zboží

Prodávající poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím svých internetových obchodů garanci vrácení peněz do 14 dnů od zakoupení zboží. Garance se nevztahuje na náklady spojené s dopravou a poplatky třetím osobám. Garance se dále nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční a použité.

Garance se také nevztahuje na zboží spotřební povahy (např. nosiče obrazu, zvuku a informací, baterie, žárovky, sáčky do vysavačů apod.) a na zboží pořízené na leasing / úvěr.

Podmínky pro vrácení peněz:

1. zboží musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování včetně nepoškozeného obalu, schopné dalšího prodeje

2. na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo speciálně pro jeho osobu (např. elektronické licence na software vystavená přímo na kupujícího), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání se podmínky vracení peněz nevztahují

3. odeslat zboží je nutné nejpozději do 14 dnů ode dne dodání

4. ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie nákupního dokladu k vracenému zboží

5. Software, audio a video nahrávky lze vracet pouze v neporušeném obalu.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány předem dohodnutým způsobem kupujícímu.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůže prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady kupujícího.

5. Závěrečné ustanovení

Reklamační řád nabývá platnosti dnem 1. ledna 2005.

Reklamační řád se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. - Občanský zákoník. Kupující nákupem zboží s ním projevuje souhlas a zavazuje se jím řídit.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny reklamačního řádu bez předchozího upozornění.


Dodací podmínky

Zboží je dodáváno pomocí služeb České pošty. Veškeré objednávky přesahující částku 1.500 Kč jsou zasílány zdarma a náklady dopravného nese prodávající. U objednávky do 1.500 Kč hradí dopravné kupující ve sjednané výši 100 Kč nad rámec dohodnuté ceny za zboží. V případě dalších objednávek kupujícího, jsou objednávky zasílány zdarma a náklady dopraveného nese prodávající bez ohledu na výši celkové částky jednotlivé objednávky.

Zboží je doručeno obvykle do 3 dnů. U objednávek s více položkami lze dojednat postupné zasílání.

Veškeré zboží je dodáváno s fakturou. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Kupující může zrušit objednávku bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí pouze před odesláním zboží. V opačném případě může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů (viz. Obchodní podmínky).

Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě zrušení objednávky prodávající kontaktuje kupujícího a navrhne řešení. Obvykle prodávající doporučí náhradní zboží nebo finanční vyrovnání - vrácení peněz nebo přeplatku kupujícímu.

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího odběrem zboží od prodávajícího, resp. dopravce a jeho zaplacením.

PROHLÍDKA ZBOŽÍ a SÉRIOVÁ ČÍSLA

Kupující je povinen si prohlédnout zboží při vynaložení odborné péče před přechodem nebezpečí škody na výrobku. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjištěných při následné prohlídce. Kupující je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu do 3 dnů ode dne, kdy vady zboží zjistil.


Platební podmínky

Ceny jsou smluvní. V případě zrušení objednávky nebo její části ze strany prodávajícího jsou peníze nebo jejich alikvotní část odeslány zpět kupujícímu - pokud není dohodnuto jinak. V případě zrušení části objednávky ze strany prodávajícího není dotčeno právo kupujícího na dopravné zdarma při splnění dodacích podmínek z objednávky jako celku.

1) Platí se České poště při předání zboží.


Bezpečnost a ochrana informací

Kupující vyplněním osobních údajů souhlasí s tím, že prodávající jako správce zpracoval osobní údaje kupujícího do databáze. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje získaná od kupujícího použije výhradně pro interní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000Sb. - Zákon o ochraně osobních údajů. Veškeré využití údajů prodávajícím sleduje cíl poskytnutí zboží a služeb kupujícím. Kupující s takovým zpracováním údajů vyjadřuje souhlas.


Akce nákupy zdarma

Prodávající určí losem následující měsíc jeden den z předchozího měsíce. Tento den bude zveřejněn na internetových stránkách prodávajícího. Kupujícímu, který tento den objednal zboží v tento den, bude zaslána složenka typu C v hodnotě nakoupeného zboží. Počet kupujících budu také zveřejněn na internetových stránkách prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že se nejedná o soutěž ani loterii ve smyslu zákona o loteriích a navrácení peněz je ze strany kupujícího nenárokové. Prodávající si vymezuje právo kdykoliv zněnit nebo úplně zrušit podmínky akce.